Zmluvy

VZN
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
doc VZN o nakladaní s odpadmi
pdf VZN o miestnych daniach a poplatkoch
pdf VZN o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z
pdf 2/BD - PD
PDF Dodatok č. l
pdf ZoD 1/BD
pdf Dodatok č. lI
pdf Dodatok č. lII
pdf Dodatok č. lII2
pdf Kúpna zmluva VSD
pdf MŽPSR
pdf Poistenie regulácie potoka
pdf zmluva 713
pdf 1/2013
pdf 2/2013
pdf 3/2013
pdf 1/2014
pdf 2/2014
pdf 3/2014
pdf 4/2014
pdf 5/2014
pdf 6/2014
pdf kúpna zmluva
pdf dodatok č. 1
pdf Bytový dom - SD
pdf RWE zmluva
pdf Dodatok č. 3 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu Ptičie
pdf Fúra dodatok 1/2015
pdf Zámenná zmluva
pdf Dodadok k zmluve č. 72/2009 zo dňa 17.03.2009
pdf Zmluva o nájme nebytových priestorov
pdf Rámcová kúpna zmluva Stavmat-Obec Lieskovec
pdf Zmluva č. 278/2015-430/MPRV SR
pdf Zmluva o poskytovaní služieb
pdf Zmluva o poskytnutí dotácie z Úradu vlády
pdf Zmluva č. 1 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Lieskovec v roku 2015
pdf Zmluva č. 2 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Lieskovec v roku 2015
pdf Zmluva č. 3 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Lieskovec v roku 2015
pdf Zmluva o správe pohrebiska
pdf 10/2015
pdf Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
pdf Zmluva o pripojení k informačnému systému
pdf Dohoda o poskytovaní údajov do registra poistencov
pdf Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
pdf Zmluva o pripojení k informačnému systému DCOM
pdf Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu
pdf Dohoda č. 01
pdf Dohoda podľa § 10
pdf Zmluva o dielo M-CUP
pdf Dodatok č. 1 k zmluve o dielo
pdf Poistná zmluva
pdf Zmluva o výpožičke
pdf Zamestnanecká zmluva
pdf Kúpna zmluva - Potraviny M. Masarovič
pdf Kúpna zmluva DMJ Market
pdf kupna zmluva2016
pdf Dodatok č. l
pdf Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
pdf Zmluva o nájme pozemkov
pdf Zmluva o dielo
pdf Dodatok č. 1/2016 k zmluve č. 1096/2015
pdf Kúpno-predajná zmluva
pdf Dohoda o poskytnutí fin. príspevku č. 34
pdf Dodatok č. 2
pdf Zmluva o elektronickej komunikácii
pdf Zmluva o poskytnutí dotácie
pdf Zmluva s Natur-Pack, a.s.
pdf Zmluva o poskytovaní kunzultačných služieb
pdf Príloha č. 1 k zmluve o pripojení k IS DCOM
pdf Poistná zmluva Uniqa
pdf Zmluva o dielo
pdf Zmluva č. 1/2016 o spolupráci projektu
pdf Zmluva o dielo č. 2016 - 3
pdf Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k IS DCOM
pdf Zmluva o dielo
pdf Mandátna zmluva č. 6/2016
pdf Zmluva o poskytnutí podpory
pdf Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
pdf Zmluva o poskytovaní právnej pomoci
pdf Dodatok č. 1 - Fúra
pdf Dohoda č. 17/35/50J/18
pdf Zmluva o poskytnutí dotácie
pdf Dodatok č. 1 k rámcovej kúpnej zmluve
pdf Zmluva o poskytovaní služieb
pdf Zmluva o poskytnutí dotácie DHZ SR
pdf Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov
pdf Kúpna zmluva
pdf Zmluva o poskytnutí dotácie - spoločný územný plán
pdf Kúpna zmluva
pdf Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
pdf Nájomná zmluva
pdf Dohoda podľa § 10 ÚPSVaR
pdf Zmluva na dodávku programového vybavenia
pdf Zmluva o spolupráci a financovaní
pdf Dohoda č. 01/§12/AC/MOS/2018
docx Mandátna zmluva
docx Dodatok č. 5 k Zmluve o zriadení SOÚ Ptíčie
pdf Dohoda č. 18/35/50j/10
pdf Zmluva o dielo
pdf Zmluva o službách
pdf Zmluva o poskytnutí dotácie
pdf Dodatok č. 1 - nakladanie s odpadmi z obalov
pdf Zmluva o vytvorení webstránky, domény a webhostingu
pdf GDPR
pdf Zmluva - miestne komunikácie
pdf Zmluva o spolupráci
pdf Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu