Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa


V súlade s ustanoveniami § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") je obec Lieskovec verejným obstarávateľom.


Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ: Obec Lieskovec
Sídlo: Lieskovec 122
IČO: 00323209
DIČ: 2021232719
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
Číslo účtu: 4238638002/5600
Štatutárny zástupca: Marta Salanciová, starostka obce
Telefónne číslo: 057/7781142
e-mail: obexlies@gmail.com
Kontaktná osoba: Marta Salanciová
Telefónne číslo: 0907 949509
e-mail:


Verejným obstarávaním podľa uvedeného zákona sú postupy, ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb, súťaž návrhov, zadávanie koncesií na stavebné práce a zadávanie koncesií na služby a správu vo verejnom obstarávaní. Zákon upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.
Oznámenie o zadávaní podlimitných zákaziek bez využitia elektronického trhoviska, oznámenie o zadávaní nadlimitných zákaziek a ďalšie informácie týkajúce sa verejného obstarávania obec zverejňuje na internetovej stránke obce www.lieskovec.ocu.sk a v profile verejného obstarávateľa zriadenom na internetovej stránke www.uvo.gov.sk.


Verejné obstarávanie